Algemene voorwaarden

Artikel 1    Toepassingsgebied

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Duxly e-com partners ter zake van haar diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Duxly e-com partners en Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

1.2    Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn alleen bindend indien en voor zover deze door Duxly e-com partners uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 2    Offerte en totstandkoming overeenkomst

2.1    De Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van de offerte of de aanbieding door Opdrachtgever. 

2.2    Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Duxly e-com partners werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Duxly e-com partners verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten. 

2.3    Offertes van Duxly e-com partners zijn vrijblijvend en geldig gedurende veertien (14) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voorgenoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij er schriftelijk verlenging van de voorgenoemde termijn is overeengekomen. 

2.4    Indien blijkt dat de bij de aanvraag van de Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Duxly e-com partners het recht de prijzen hierop aan te passen. 

2.5    De Overeenkomst komt pas tot stand indien Opdrachtgever en Duxly e-com partners de aanvaarding van de offerte of de aanbieding beiden schriftelijk ondertekend hebben, welk document hierna de ‘Opdrachtbevestiging’ wordt genoemd. 

Artikel 3    Medewerking door Opdrachtgever

3.1    Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. Opdrachtgever zal Duxly e-com partners hiervoor alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

3.2    Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Duxly e-com partners verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.     

Artikel 4    Uitvoering

4.1    Duxly e-com partners neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

4.2     Duxly e-com partners zal bij het uitvoeren van de Overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van Opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Duxly e-com partners bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst. 

4.3    Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Duxly e-com partners het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

Artikel 5    Wijzigingen en meerwerk

5.1     Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Duxly e-com partners in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend. 

5.2    Deze extra werkzaamheden zullen door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Duxly e-com partners.

5.3    Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de Overeenkomst kan worden beïnvloed.

5.4    Indien naar het oordeel van Duxly e-com partners een wijziging in de uitvoering van de Overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen, is Duxly e-com partners bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 6     Prijzen 

6.1    Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeen,  beide tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

6.2     Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Duxly e-com partners het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. 

6.3    Duxly e-com partners is gerechtigd de door haar gehanteerde prijzen telkens bij verlenging van de Overeenkomst aan te passen met een maximale verhoging van vijf (5) procent. 

Artikel 7     Betaling 

7.1     Duxly e-com partners zal de door Opdrachtgever eenmalig verschuldigde bedragen vooraf aan Opdrachtgever factureren. De periodiek verschuldigde bedragen zullen voorafgaand aan die betreffende periode aan Opdrachtgever gefactureerd worden. 

7.2     Duxly e-com partners mag elektronische facturen uitreiken aan het bij Duxly e-com partners bekende e-mailadres van Opdrachtgever. Opdrachtgever gaat akkoord met deze wijze van facturatie. 

7.3     Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum – zonder korting of verrekening – door overschrijving naar een door Duxly e-com partners aan te wijzen bankrekening of per automatische incasso.   

7.4    Indien Opdrachtgever na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald zal Duxly e-com partners Opdrachtgever alsnog de mogelijkheid geven om het factuurbedrag binnen zeven (7) dagen te betalen. Indien Opdrachtgever ook na deze termijn niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. 

7.5    Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief volledige advocaatkosten.  

7.3    Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Duxly e-com partners dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

7.4    Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 8    Termijnen

8.1    De eventueel door Duxly e-com partners genoemde (oplever)termijnen zijn in geen geval fatale termijnen. Duxly e-com partners zal zich echter inspannen de genoemde (oplever)termijnen te behalen. Indien blijkt dat Duxly e-com partners de betreffende termijn niet zal halen, zal Duxly e-com partners voor zover mogelijk Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen. 

Artikel 9 Overmacht

9.1    Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de overeenkomst reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. 

9.2    Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Duxly e-com partners beschikbaar is, en waar de levering van de diensten afhankelijk van is, maar waarover Duxly e-com partners geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals netwerken in het internet waar Duxly e-com partners geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of diensten van Duxly e-com partners die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DoS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van Duxly e-com partners, die Duxly e-com partners niet kon voorzien en waar Duxly e-com partners dienst leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leveranciers (eveneens) sprake was van overmacht; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven; onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten. 

9.3    Indien Duxly e-com partners bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Duxly e-com partners gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 

Artikel 10 Geheimhouding 

10.1    Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst. 

10.2     Duxly e-com partners mag de opgedane kennis bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden. 

10.3    De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1    De totale aansprakelijkheid van Duxly e-com partners als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium. 

    

11.2    Duxly e-com partners is in geen geval aansprakelijk voor de vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Duxly e-com partners gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt. 

11.3     De aansprakelijkheid van Duxly e-com partners wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Duxly e-com partners onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Duxly e-com partners ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke van de tekortkoming te bevatten, zodat Duxly e-com partners in staat is adequaat te reageren. 

11.4     De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 

11.5    Opdrachtgever zal Duxly e-com partners en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de diensten. 

Artikel 12 Opschorting of ontbinding 

12.1    Duxly e-com partners mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen. Opdrachtgever is in dergelijke gevallen niet gerechtvaardigd een schadevergoeding te vorderen. Duxly e-com partners mag opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is: 

a. Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst; 

b. het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd; 

c. Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd; 

d. de activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd. 

12.2    Indien Duxly e-com partners de nakoming van verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de diensten die zijn opgeschort. 

12.3     Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Duxly e-com partners op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 13 Duur en beëindiging

13.1    Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn. 

Artikel 14 Overige bepalingen 

14.1    Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

14.2    Alle geschillen welk tussen Duxly e-com partners en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij Duxly e-com partners ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

14.3    Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door Opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van Opdrachtgever.

14.4    Duxly e-com partners is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatste gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

14.5     Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd,        blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert. 

14.6    Partijen zijn slechts gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij. 

Artikel 15 Service level agreement

15.1    De eerste twee weken na de live-gang kunnen gebruikt worden voor het identificeren van complicaties. De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle diensten van Duxly e-commerce partners, tenzij anders overeengekomen.

15.2    Bij urgente complicaties kan direct telefonisch contact worden opgenomen met support. Opdrachtgever dient voor het bellen een support ticket aan te maken om de afhandeling te versnellen. Duxly e-com partners streeft ernaar om dergelijke zaken binnen 24 uur op te lossen.

15.3    Kleinere, niet bedrijf-kritische kwesties worden ingediend middels een support ticket met duidelijke omschrijving en aanduiding. Duxly e-com partners streeft ernaar dergelijke zaken binnen een week op te lossen.

15.4    Prioritering van punten:

Binnen 24 uur opgelost: “Het issue veroorzaakt kritieke problemen en moet vandaag worden opgelost”. Voorbeelden:


- Klanten kunnen niet afrekenen

- Medewerkers kunnen niet doorgaan met hun werkzaamheden
- Problemen met server

- Producten hebben verkeerde prijzen


Binnen een week opgelost: “Het issue veroorzaakt een probleem, dat het liefst vandaag, maar in ieder geval deze week moet worden opgelost”. Voorbeelden:

- Functionaliteit is uitgevallen, maar zorgt niet direct voor kritieke problemen
- Medewerkers kunnen hun taken uitvoeren via een tijdelijke oplossing (workaround)

Wil je toch nog even verder kijken?  
Weten hoe wij jouw processen kunnen verbeteren?
Ga naar Homepage